اوج آسمان

دولت عشق

عشق را نیز مانند هر فضیلت دیگر, انسان می تواند آگاهانه ایجاد کند و بپروراند.  بدانید که عشق نخست از درون آغاز می شود آنگاه به سیمای اندیشه, کلام, احساس و عمل بیرون فرستاده می شود . به محض اینکه از محبت لبریز شوید , جهانتان درخشان و تابناک می شود , اشخاص و اوضاع و شرایط درست را به سوی خود می کشانید و به این ترتیب بر کامیابی و شادمانی خود می افزایید . مدتی نمی گذرد که درمی یابید به جای اینکه دستخوش حوادث باشید , دنیا به اندیشه ها و احساسهایتان پاسخ مثبت می دهد  وهرگاه اندیشه ها و احساساتتان محبت می آفریند  جهان پیرامونتان نیز به شگفت انگیزترین شیوه و با شادمانی به شما پاسخ می دهد و اینها همه از دولت عشق است.

                                    برگرفته از کتاب " از دولت عشق" نوشته ی کاترین پاندر

 

...

پيام هاي ديگران()        link        یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥ - ز. ش.