اوج آسمان

چون نيک بنگری:

   زندگي آموزگارشگفتي ست
 با دستمايه ي تجربه هاي شيرين و خاطره های تلخ
درک عميق روزهاي عذاب بسی دشوار است
اما در امتداد همين روزگار سخت
 به اکسير قدرت درآميزی و استقامت آموزی
و تجربه مي کنی که به آهنگ هر روز همپای شوي
   و در تقابل آن استوار باشي .
چه غم از پيمودن کوته راهي به درد
   و کشيدن باري به ناکامي .
و مي آموزی که تمناي تو هر چه به سادگی رو کند
   پاداشي بايسته تر فراچنگ آری
و آنکه باختن هميشه گامی ديگر است
   به سوی بردن و پيروزی .
و ديگر بار چون به عادت ديرينه
  زندگي لب به خنده بگشايد
خويشتن را باز مي يابی
 توانمند تر از پيش و به دانشي فراخ
   از تماميت بی انتهای خويش
وآنگاه قدر آرام و کام لحظه هاي خوب را دريابی
   به ژرفايی که هرگز نمي شناختی .

 برگرفته از کتاب "بارانی بايد تا رنگين کمانی برآيد"

...

پيام هاي ديگران()        link        سه‌شنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٦ - ز. ش.