اوج آسمان

 

" رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا "

...

پيام هاي ديگران()        link        چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۸ - ز. ش.