اوج آسمان

اگر من پایم را کج گذاشتم باید هجوم کنید

امام خمینی:

الآن مکلفیم ما، مسئولیم همه مان، همه مان مسئولیم، نه مسئول برای خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم  "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟

صحیفه امام، ج٨، ص۴٨٧

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۸ - ز. ش.

حکومت باید چنان باشد

اندیشه های امام خمینی:

باید حکومت چنان باشد که اگر رئیس جمهورش توی مردم آمد، دوره اش بکنند و با او خوش و بش کنند؛ نه اینکه اگر صداش درآید، فرار کنند از دستش! اگر نخست وزیرش بین مردم بیاید، مردم اطرافش بریزند و به او مرحبا بگویند؛ نه نخست وزیر که اگر بیاید، مردم اظهار تنفر بکنند و فرار بکنند از او.  ارتش هم باید همین طور باشد، شهربانی هم باید این طور باشد، ژاندارمری هم باید این طور باشد، نه ژاندارمری و ارتش و شهر بانی زمان طاغوت که معارض با مردم بود و مردم نه او را می خواستند و دشمن خودشان می دانستند.  آنها هم مردم را دشمن خودشان می دانستند.

یک همچین مملکتی که قوای انتظامی اش دشمن ملت باشد و ملتش، دشمن قوای انتظامی باشد، این قابل این نیست که حکومت، باقی بماند.

حکومت وقتی باقی می ماند که مردم او را بخواهند، ملی باشد، ملت او را انتخاب بکنند و من امیدوارم که از این به بعد، همین طور باشد؛ قوای انتظامی در خدمت مردم باشد؛ حکومت در خدمت مردم باشد و عدالت اجتماعی اسلامی تحقق پیدا کند.

صحیفه امام، ج7،ص528

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۸ - ز. ش.

جوشن کبیر

ماه رمضان گذشت...

در این ماه دعای جوشن را چگونه خواندی؟ با دلت، با قلبت خواندی؟ کدامین اسماء الله را در دلت حک کردی؟ آینه دلت را به کدام سو گرفته ای؟ این دنیای فانی یا نورانیت؟ مگر نه اینکه مومن تجلی خداست، خدا چیست؟ آیا خدا جز اسماء الحسنی است؟ هزار نام الهی را خواندی؟ کدامین اسماء الهی را در خودت ظهور و بروز داده ای؟ خداوند رحمن و رحیم است تو چطور؟ خداوند بخشنده است آیا تو هم می بخشی؟ خداوند ستار العیوب است تو هم عیوب دیگران را می پوشانی؟ خداوند...

تو خودت جوشن کبیری

...

پيام هاي ديگران()        link        شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۸ - ز. ش.