اوج آسمان

به پیش برو!

تنها شجاعت گام نهادن در راه باعث می شود تا راه، خود را بنماید؛

پس نترس و به پیش برو ...

...

پيام هاي ديگران()        link        شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - ز. ش.