اوج آسمان

شادمانی

شادمانی با مهار کردن کامل خوی هیجانی بدست می آید. جاییکه ترس و بیم و وحشت وجود داشته باشد از شادمانی خبری نیست . احساس ایمنی و شادمانی حاصل ایمان کامل به خداست. یعنی آن هنگام که انسان یقین دارد قدرتی شکست ناپذیر از او و هر آنچه دوست می دارد حمایت می کند و همه خواسته های درست دلش را برمی آورد ، می تواند رها از هر گونه فشار عصبی ، احساس رضایت و شادمانی کند.

آنگاه از ظاهر مخالف امور آزرده نمی شود چون یقین دارد که خداوند از منافع و مصالح او حمایت می کند و از هر وضعیتی بهره می جوید تا خیر و صلاحش را پیش آورد.

سری که بر پیشانیش اخمی باشد ، آسوده بر بالین قرار نمی گیرد . خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقامجویی ، شادمانی انسان را می رباید و بیماری و شکست و فقر می آورد.

فلورانس اسکاول شین

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٦ - ز. ش.