اوج آسمان

 

نهايت تمامی نيروها پيوستن است  

پيوستن به اصل روشن خورشيد و ريختن به شعور نور 

 طبيعی است که آسيابهای بادی ميپوسند.

                                                                 فروغ فرخزاد

...

پيام هاي ديگران()        link        دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٥ - ز. ش.