اوج آسمان

جوشن کبیر

ماه رمضان گذشت...

در این ماه دعای جوشن را چگونه خواندی؟ با دلت، با قلبت خواندی؟ کدامین اسماء الله را در دلت حک کردی؟ آینه دلت را به کدام سو گرفته ای؟ این دنیای فانی یا نورانیت؟ مگر نه اینکه مومن تجلی خداست، خدا چیست؟ آیا خدا جز اسماء الحسنی است؟ هزار نام الهی را خواندی؟ کدامین اسماء الهی را در خودت ظهور و بروز داده ای؟ خداوند رحمن و رحیم است تو چطور؟ خداوند بخشنده است آیا تو هم می بخشی؟ خداوند ستار العیوب است تو هم عیوب دیگران را می پوشانی؟ خداوند...

تو خودت جوشن کبیری

...

پيام هاي ديگران()        link        شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۸ - ز. ش.