اوج آسمان

هر یک از شما مسئولیت بزرگی دارید

امام خمینی :

خدایا به فریاد اسلام برس!  امروز مبادا که مکتب ما منحرف جلوه داده شود؛ یا از اعمال من و شما؛ یا از اعمال کمیته ها؛ یا از اعمال دادگاه ها؛ یا از اعمال ادارات و وزارتخانه ها، و امثال ذلک.  رژیم سابق، برای ما خطر نداشت. رژیم، ادعا نمی کرد که من اسلامی هستم  ادعایش را می کرد، لکن کسی از آن قبول نمی کرد. رژیم سابق، خطری نداشت. اگر معممی در رژیم سابق، یک کار خلاف می کرد، می گفتند این ساواکی است؛ این درباری است؛ این ساواکی است.  امروز که ساواکی در کار نیست و همه دفن شده اند، اگر از شما آقایان چیزی صادر شود، می گویند جمهوری اسلامی این است. مکتب متزلزل می شود.  مسئولیت تان زیاد است آقایان! خیال نکنید بروید یک حرفی بزنید و چیزی نشده. خیر، هر یک از شما مسئولیت دارید، مسئولیت بزرگ، خیلی بزرگ.

صحیفه امام، ج 8، ص 336-337

...

پيام هاي ديگران()        link        دوشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۸ - ز. ش.