اوج آسمان

خدایا...

خدایا، هر چه را دوست داشتم از من گرفتی

به هر چه دل بستم، دلم را شکستی

به هر چیزی که عشق ورزیدم، آن را زایل کردی

هر کجا که قلبم آرامش یافت، تو مضطرب و مشوشش نمودی

هر وقت که دلم به جایی استقرار یافت، تو آواره ام کردی

هر زمان به چیزی امیدوار شدم، تو امیدم را کور نمودی...

تا به چیزی دل نبندم و کسی را به جای تو نپرستم و در جایی استقرار نیابم و به جای تو محبوبی و معشوقی نگیرم و جز تو به کسی دیگر و جایی دیگر و نقطه ای دیگر آرامش نیابم، فقط تو را بخواهم، تو را بخوانم، تو را بجویم  و تو را پرستش کنم....

 

از کتاب نیایش های شهید دکتر مصطفی چمران

...

پيام هاي ديگران()        link        یکشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٩ - ز. ش.