اوج آسمان

تثبیت ایمان / کیمیا

حضرت آیت الله بهجت می فرمودند  در آخر الزمان زیاد این ذکر را بگویید:

" یا الله یا رحمان یا رحیم  یا مقلب القلوب  ثبت قلبی علی دینک "

برای رسیدن به کیمیا به گفته آیت الله قاضی این ذکر را بسیار بگویید:

" اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک "

کتاب ذکرهای شگفت عارفان١

...

پيام هاي ديگران()        link        چهارشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٩ - ز. ش.