اوج آسمان

 

آنان که به من بدی کردند، مرا هوشیار کردند

آنان که به من انتقاد کردند، به من راه و رسم زندگی آموختند

آنان که به من بی اعتنایی کردند، به من صبر و تحمل آموختند

آنان که به من خوبی کردند، به من مهر و وفا آموختند

...

پس خدایا!

به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا کن.

از یادداشت های شهید چمران 

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٧ بهمن ،۱۳٩٠ - ز. ش.