اوج آسمان

محبت خداوند و مظاهر او

اگر راه نداری به اینکه عشق خدا را در درون خود جای دهی، دوستان خدا را دوست بدار؛ که حضرت رسول (ص) فرموده اند: صالحین را دوست بدار که همانا انسان با کسی است که دوستش دارد..

خاک قدم های انسان کامل، مایه قرب به خداوند است و لذا اتکای سالک حقیقی نه به نماز و روزه اش بلکه به خدمت برای چنین انسانی است زیرا عبادت برای آنست که انسان، خدا را بیابد و حال اگر او آیینه ی تمام نمای خدا را بیابد، بهترین وسیله برای قرب به خدا را یافته است.

چنانچه امام صادق (ع) فرموده اند: دوستی و برادری متقین (اهل دل) را طلب کن؛ اگرچه در ظلمات زمین، و اگرچه عمرت را در طلب آنان صرف کنی.

لذا وصیت انبیا و اولیا به مردم اینست که در یافتن دوستان بامعرفت، حق شناس و اهل دل همت کنید که اگر به درجه آنان نرسی به شفاعت ایشان مشرف گردی.

زلیخا، یوسف (ع) را دوست داشت و چون یوسف دوست خداوند متعال بود، زلیخا به واسطه آن دوستی، هرچه اهل بهشت در آخرت بیابند، او در دار دنیا یافت.

مادامی که زلیخا، یوسف را دوست می داشت و حق را نمی شناخت، نه حق را می یافت و نه یوسف را! چون از طلب و کوشش خود ناامید گشت و خدایی شد و متوجه به ساحت قدس ربوبیت گردید، هم یوسف را یافت و هم خداوند را.

پس تا بنده به غیرخدا مشغول باشد، هیچ ندارد؛ نه دنیا نه عقبی و نه مولا را! اما اگر به مولا و خدمت و عبادت او مشغول شود، همه چیز میابد؛ هم دنیا هم عقبی و هم مولا را..

کتاب شب قدر، شب احیای قلب برگرفته از سخنان فاطمه میرزایی لطفی آذر

...

پيام هاي ديگران()        link        یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱ - ز. ش.