اوج آسمان

در هیاهوی زندگی...

در هیاهوی زندگی دریافتم..

         چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت؛

                                                              در حالیکه گویی ایستاده بودم.

        چه غصه هایی که فقط باعث سپیدی مویم شد؛

                                                              در حالیکه قصه ای کودکانه، بیش نبود.

  دریافتم که کسی هست

                         که اگر او بخواهد می شود و اگر او نخواهد نمی شود

                                                                                       به همین سادگی.

             کاش نه می دویم و نه غصه می خوردم

                                                                          تنها او را می خواندم.

 

از فایلهای ارسالی به گروه هشت بهشت 

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳٩۱ - ز. ش.