قطعه ی گمشده ای از پر پرواز کم است
یازده بار شمردیم  یکی باز کم است
این همه آب که جاریست نه اقیانوس است
عرق شرم زمین است که سرباز کم است.

/ 4 نظر / 4 بازدید
خلود

پرواز را به خاطر بسپار که پر پرواز هر کسی داراست

مجتبا

من از هجوم فاصله ها از هجوم ندانستن ها از هجوم غرور و خود بيني ها از هجوم نداشتن ها و نبودن ها و من از هجوم خواب که چشمانم را ربود من از همه اينها بی زارم و من از فرار ثانيه ها نيز بیزارم و ناگهان چه زود دير شد!!! من بيدارم اما برای بيداری هم دير شده بود.. من از بيداری هم بيزارم..از بيهودگی ها و من از هجوم هجوم ها نيز بيزارم.. من از خودم هم شايد... از اينکه بعد از سالهای متمادی به من هم سر زدی بسياد ممنونم اميدوارم هميشه آپ باشيد يا حق